Do každé dírky patří naše jímky
5 typů kde jímku použit: 1/ U chat a chalup bez kanalizace 2/ U rodinných domů bez přepadu 3/ V zahrádkářských koloniích 4/ Jako zásobárnu vody 5/ K zachycení odpadních vod

Mobil: (+420) 731 730 713, E-mail: info@mirosep.cz

Sklolaminátové septiky

Zelený sklolaminátový septik

Ke každému septiku od nás zákazník obdrží:

  1. montážní postup usazování septiků do země,
  2. protokol o zkoušce těsnosti podle čsn 750905,
  3. prohlášení výrobce o shodě dle zákona č.22/1997 sb.,
  4. záruční list.

img Sklolaminátové (plastové) septiky jsou dvoukomorové nebo tříkomorové průtočné usazovací jímky. Jejich hlavním účelem je čištění odpadních vod na pozemku. Jednotlivé komory plastových septiků jsou tvořeny systémem separačních překážek, dochází tak k mechanicko-biologickému čištění odpadních vod předtím, než dojde přes půdní vrstvy k vypuštění do povrchových nebo podzemních vod.

Právě mechanicko-biologické čištění je hlavním rozdílem sklolaminátových septiků v porovnání s plastovými jímkami, které odpadní vodu nečistí, ale pouze ji zadržují. Plastové septiky se tedy hodí všude tam, kde potřebujete odpadní vodu nejen zadržet, ale rovnou vyčistit a následně vypustit – to vám ušetří značné finanční náklady, protože kal ze septiku stačí vyvézt pouze jednou do roka.

Naše sklolaminátové septiky přinášejí řadu výhod před konkurencí. Jelikož mají speciální válcovitý tvar a samonosnou konstrukci, odolávají lehce tlaku podzemních vod i okolní zeminy. Nemusíte tak realizovat žádnou betonovou výztuž, která je finančně velmi nákladná.

Nabízíme plastové septiky se 2 nebo 3 komorami v různých standardních objemech. Pokud si nevyberete z naší široké nabídky, vyrobíme vám sklolaminátové septiky přesně na míru podle vašeho přání.

Jak fungují?img Odpadní voda je přivedena přívodním kanalizačním potrubím do první komory septiku, kde dochází k hrubému předčištění a díky směsi enzymů a bakterií k rozkladu organických látek v odpadních vodách a usazování kalu.

Z této komory protéká odpadní voda přes separační přepážku do druhé komory, kde dochází k sedimentaci jemného kalu. Ve třetí komoře je instalováno odtokové potrubí, kterým je vyčištěná odpadní voda odváděna ze septiku.

Potřebuji stavební povolení? img Septik je vodním dílem (odtékají z něho vyčištěné odpadní vody) a proto kromě povolení ke stavbě je nutno požádat také o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Obě povolení – tj. povolení stavby septiku i povolení k vypouštění odpadních vod vydávají vodoprávní úřady, což jsou většinou odbory životního prostředí na městském úřadě nebo magistrátu. Obě žádosti podáváte současně, příp. povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku můžete vyřídit v předstihu. Za jeho vydání se úřadu neplatí žáden správní poplatek.

Podle stavebního zákona je ke stavbě vodních děl třeba stavební povolení. Za vydání stavebního povolení k septiku (pro potřeby jednotlivých domácností) se úřadu platí správní poplatek 300,- Kč. Dokončenou stavbu provedenou na základě stavebního povolení můžete užívat až po vydání kolaudačního souhlasu, o který musíte na vodoprávním úřadě požádat.

Za vydání kolaudačního souhlasu se neplatí správní poplatek (pokud o kolaudaci požádáte v termínu určeném ve stavebním povolení).

Podle nového stavebního zákona je možno použití dodaného hotového výrobku, který plní funkci stavby provést na ohlášení stejně jako udržovací práce na stavbě. V případě rekonstrukce septiku (výměně starého nefunkčního septiku za nový) je vhodné tuto možnost povolení stavby ověřit na vodoprávním úřadě.

Pokud vodoprávní úřad posoudí, že stavbu je možno provést na ohlášení, nemusíte platit správní poplatek a zahájení užívání stavby můžete oznámit vodoprávnímu úřadu, aniž byste museli žádat o kolaudační souhlas.

Všechny potřebné žádosti (povolení k vypouštění odpadních vod, povolení stavby vodního díla, povolení k užívání) získáte na příslušném vodoprávním úřadě nebo stáhnete na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/voda/vzory-zadosti-31/ .